TECH+FUTURE

Stemmingmakerij: zedenslachtoffers moeten niet zeuren volgens de PVV

Screenshot: Hotline Bling - Drake

In Stemmingmakerij kijken Vileine vrouwen kritisch naar het stemgedrag van politieke partijen. Spoiler: dat stemgedrag is weleens hypocriet als je het naast hun uitspraken in de media en verkiezingsbeloften legt. Deze week blijken rechtse mensen onder andere geen water te drinken, en onze luchtkwaliteit nog wel wat slechter te kunnen.

Dinsdags stemt de Kamer over tientallen moties, de meesten daarvan worden verworpen en daarna hoort u er nooit weer iets van omdat de media er hooguit bij uitzondering aan besteden. Dat is zonde omdat stemgedrag meer zegt over de intenties van de partijen dan hun verkiezingsprogramma’s. Vandaar dat Vileine wekelijks een bloemlezing van het stemgedrag in de Kamer presenteert met daarbij de gebruikelijke disclaimer dat dit een opiniërende rubriek betreft.

Dienst Uitknijpen Onderwijs

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zou diensten moeten verlenen aan studenten. In de praktijk blijken ze er echter een handje van te hebben om als boete- en handhavingsmachine te functioneren. Verlopen ov-jaarkaarten kunnen niet automatisch geblokkeerd worden maar Translink deelt het reisgedrag van studenten wel automatisch met DUO. Deurwaarders spinnen daar garen bij. GroenLinks wilde daar iets aan veranderen. (Motie één, twee) Let u in het bijzonder even op onderwijspartij D66 en op de SP?

Lachertje van de week

Een deel van het dictum van deze motie wil ik u niet onthouden. Volgens de PVV worden er “op basis van klimaatscenario’s allerlei fantasievolle programma’s ontwikkeld”. Rekening houden met zeespiegelstijging zou de waterveiligheid daarom niet ten goede komen. Toen Lammert van Raan (PvdD) een debat aanvroeg over de sneller dan verwachte zeespiegelstijging zette de PVV er nog een tandje bij: “De fantasten van het KNMI moeten zich lekker bezighouden met het weerbericht voor de aankomende dagen, niet met het klimaat.” Het is gevaarlijke onzin en het Schorem voor Demagogie steunt hen daarin.

Rechtse mensen drinken geen water

De waterkwaliteit in Nederland holt achteruit. Dat is met name het gevolg van de vervuiling door nitraten uit de intensieve veeteelt. Nederland gaat de afgesproken doelstellingen uit de Kaderrichtlijnen Water 2016 niet halen zo waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. GroenLinks diende daarom een drietal moties in (één, twee, drie). De Kamer heeft er het volgende van gevonden.

Slachtofferbeleid, een rechtse hobby toch?

Denk diende een motie in die de regering verzocht om “zich (blijvend) in te zetten voor een goede ervaring van slachtoffers met de ondersteuning van de politie, met daarbij speciale aandacht voor groepen die volgens de Slachtoffermonitor relatief minder tevreden zijn” en een motie die vroeg “om in het geval van geconstateerde problemen ook in deze regeling een bepaling op te nemen over het bieden van taalkundige bijstand indien het slachtoffer onvoldoende het Nederlands, Engels, Duits of Frans beheerst”. Het resulataat laat zich raden, ook al springt het CDA er één keertje positief uit.

#GasErOp

Pakjesavond begint vroeg voor de automobilist: de Tweede Kamer wil zoveel mogelijk spits- en plusstroken ombouwen tot normale rijstroken, schreef de Telegraaf. Verheugd twitterden PVV-Kamerleden de hashtag #GasErOp. Dat het Kabinet toch al van plan was om spitsstroken waar dat kan te veranderen in reguliere rijstroken en dat de motie daarom gewoon ondersteuning van het beleid was, mocht hun pret niet drukken. Ze hadden namelijk iets te overschreeuwen en dat is het feit dat hun motie “om het filemonster te bestrijden” door gewoon over 100 of 130 te gaan jakkeren verworpen is. En ja, dat zou ook 100 of 130 rijden betekenen op de rondweg bij uw wijk, op de 60-wegen door natuurgebied, op de provinciale wegen waar je nu 70 of 80 mag. #GasErOp! Wie het eerst vooraan staat in de file! (120 in de tweet moet dus 100 zijn.)

Marktwerking op het spoor?

Het Kabinet dat graag over het eigen graf heen regeert wil dat de NS vanaf 2025 concurrentie krijgt. Reizigersorganisaties waarschuwen ervoor dat delen hoofdrailnet gunnen aan de laagste bieder tot versnippering en dus tot vaker overstappen gaat leiden. In het ergste geval zou dat domweg einde oefening voor intercity’s kunnen betekenen. De PvdA heeft getracht daar een stokje voor te steken.

Luchtkwaliteit

Op 7 september is Nederland door de rechter veroordeeld. Milieudefensie heeft een rechtszaak over de luchtkwaliteit gewonnen. De erbarmelijke staat daarvan eist in Europa jaarlijks 428.000 doden. Toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) beloofde dat de regering de aanpak zou versnellen. Om Rutte III aan de belofte van Rutte II te herinneren, diende Lammert van Raan (PvdD) een tweetal moties in.

Giflobby

Het mag u niet ontgaan zijn dat er een oorlog over glyfosaat woedt. Pas nadat de EU het voorstel voor de verlenging van de toelating voor de zesde keer in stemming bracht, werd het voorstel aangenomen. Nederland was voor de maximale verlening van de toelating met 10 jaar. Duitsland ging door de pomp en heeft daarmee de doorslag gegeven. NGO’s klagen de EU nu aan omdat zogenaamd onafhankelijk onderzoek uit de koker van Monsanto bleek te komen.

De Partij voor de Dieren strijdt sinds jaren tegen chemische bestrijdingsmiddelen die niet alleen bijen en insecten doden, maar ook vogels. Let u even op het stemgedrag van de zogenaamde Eurosceptische populisten? Die hebben zich volledig in het pak laten naaien door het gifkartel.

Justitie(?) en Veiligheid

Zonder verder commentaar; het wekelijkse blokje extreemrechts. (Moties één, twee, drie en vier.)

Dan de rechtsbijstand. Mocht je om welke reden dan ook een advocaat nodig hebben en je hebt geen cent te makken, dan zullen de “populistische” partijen je wel van rugdekking voorzien, toch? Mis! (Motie één, twee.)

De bezuinigingen op de rechtsbijstand gaan dan ook onverminderd door. Daar helpt geen motie meer aan. Het spook genaamd Teeven waart nog steeds door de Kamer, ook als is hij tegenwoordig buschauffeur en goddank geen lid van de Raad van State. “Toen heb ik me toegelegd op de bezuiniging op de advocatuur. Het is een andere manier om hetzelfde effect te bereiken. Als je aan een advocaat niet al te veel tijd geeft om aan een verdachte te besteden, dan wordt het ook niet zo veel, die verdediging.”

Het is dat ik het lachertje van de week al uitgereikt heb, maar dit is ook om je te bescheuren. Het CDA diende een motie in over het doen van aangifte. Die motie “verzoekt de regering te bewerkstelligen dat binnen bestaande budgettaire kaders het dienstverleningsconcept van de politie ten aanzien van het opnemen van aangiftes gericht wordt op het direct opnemen van aangiftes, passend bij de individuele behoeften en mogelijkheden van aangevers, zo nodig thuis bij aangevers.” En wie was tegen? Juist ja, de partij die de slogan straf voor wie straf verdient bedacht heeft.


Al jaren zijn er klachten dat de politie etnisch profileert en racistisch en seksistisch is. Wijlen korpschef Bouman waarschuwde in 2015 dat “er een gif de organisatie binnensluipt“. Er zijn agenten die het over “kutmoslims” hebben en die “het probleem” willen oplossen door “moskeeën in de fik te steken”. Inmiddels ligt er ook een zwartboek discriminatie waarin 26 agenten de intolerante cultuur bij de politie aan de kaak stellen. De Kamer heeft zich er over gebogen. Moet er iets veranderen aan de cultuur bij de politie?

#MeToo

Aangifte doen van seksueel misbruik verloopt niet altijd even succesvol om het mild uit te drukken. Zo wordt slachtoffers gevraagd of ze de aangifte echt door willen zetten en zo ja, dan worden ze naar huis gestuurd om er eerst maar eens twee weken over na te denken. Uit recent onderzoek van Regioplan naar slachtoffers van zedenmisdrijven blijkt dat een deel van de slachtoffers hun contact met politie als negatief heeft ervaren. Bijna de hele de Kamer wil daar iets aan doen, zelfs Thierry “verkrachtingsgoeroe Julien Le Blanc heeft gelijk” Baudet. Er is één fractie die zich er tegen verzet, dat is de fractie met de vrouwenmepper Dion Graus in de gelederen.

Geen plaats in de herberg

Het zijn de donkere dagen voor kerst, de stemmingen waarover dit stuk handelt vonden plaats op de dag van het heerlijk avondje, het kinderfeest. In de afgelopen vijf jaar is er 1360 keer een beroep gedaan op het kinderpardon. Dat heeft 50 gewortelde kinderen, dat wil zeggen kinderen die hier langer dan vijf jaar verblijven of die zelfs in Nederland geboren zijn, een verblijfsvergunning opgeleverd. In 2016 kwam slecht één gezin ervoor in aanmerking. In 2017 mogelijk ook, daarover loopt nog een beroep.

Voor de goede orde: het gaat in totaal nog om 400 kinderen die in Nederland hopen te mogen blijven. Het argument van het Kabinet is dat het oneerlijk zou zijn tegenover kinderen die al naar oorlogsgebied of anderszins erbarmelijke omstandigheden zijn gedeporteerd om ze te laten blijven.

Deze ellende is overigens in gang gezet door het “streng maar humane vluchtelingenbeleid” van Job Cohen. Hoe strenger je asielbeleid, des te meer schrijnende gevallen, des te vaker er lapmiddelen nodig zijn zoals eerst het generaal pardon en nu het kinderpardon. Dat genereert allemaal veel meer publiciteit dan een groep die kleiner is dan het inwonersaantal van mijn straat gewoon te laten blijven en daar spint (extreem)rechts dan weer enorm veel garen bij.

Vandaag zijn er een viertal moties over het asielbeleid ingediend. 1. Vermijd de medeplichtigheid aan het terugsturen van mensen naar Libië. Dat land heeft op het moment drie regeringen, geen van allen legitiem, die bevechten elkaar en er vinden godbetert slavenveilingen plaats. Hetgeen rechtstreeks het gevolg is van EU-beleid.

2. Stop voorlopig met uitzettingen naar Afghanistan. Mark Harbers erkent dat de situatie in Afghanistan verslechtert, daarom laat hij het ambtsbericht over de veiligheid aldaar dat eind 2018 zou verschijnen ook vervroegen tot mei 2018 en alles wat er door een aantal fracties in de Kamer gevraagd wordt is om tot die tijd even te wachten met deportaties. De Amerikaanse minister van Defensie werd immers direct onder vuur genomen toen hij tijdens een verrassingsbezoek uit het vliegtuig stapte. De eeuwigdurende bezetting van Afghanistan is echt geen succes.

3. Overwegende dat het afgelopen jaar 98% van de aanvragen inzake de Regeling langdurig verblijvende kinderen is afgewezen en dat een strikte interpretatie van de regeling daaraan ten grondslag ligt; verzoekt de regering om, de Regeling langdurig verblijvende kinderen op een ruimhartige manier uit te voeren.

4. Hier komt de hypocriete aap uit de mouw. De ChristenUnie stemde tegen de voorgaande moties omdat staatssecretaris toch wel heel vaak zorgvuldig had gezegd. De farizeeërs van de ChristenUnie houden voor wat voorgaande moties betreft de vinger aan de pols en ze houden de staatssecretaris aan zijn zorgvuldige woord, echt, maar waar kinderen kunnen verrekken maken ze een uitzondering voor bekeerlingen.

Ik weet niet waar u woont, maar ik woon dus in een gemeente waar een bepaalde Baptistensekte op vluchtelingen af duikt als vliegen op stroop.
Geheel toevallig is dat ook de sekte die de ChristenUnie vijf zetels oplevert in Drachten.

Om het allemaal wat minder opzichtig te maken is ook de LHBTQI-gemeenschap bijeen geharkt onder deze motie. Zorgvuldig is weer het toverwoord maar ik heb er een hard hoofd dat de IND nu gaat stoppen met #nietgaygenoeg. (Teken die petitie!) De Kamer en het Kabinet weten in meerderheid niet eens dat transseksualiteit en intersekse conditie geen geaardheid zijn, dat je intersekse conditie binnen een uur kunt bepalen in het eerste de beste ziekenhuis en dat de VU al snel een jaar of twee, drie uitrekt voordat ze durven te stellen dat iemand mogelijk transseksueel is.

Hoe hypocriet dan ook, het is winst dat die laatste motie is aangenomen. Het Kabinet moet nu met voorstellen komen om de beoordeling van LHBTQI’ers en bekeerlingen te verbeteren. Uw favoriete rubriek helpt graag een handje mee en heeft daarom een absolute expert op dit vakgebied geconsulteerd, te weten Wil Eikelboom, asieladvocaat en partner bij Prakken d’Oliveira.

Zijn aanbevelingen luiden als volgt: “Ik heb wel een suggestie om deze motie te implementeren: schaf niet de rechtsbijstand bij de asielaanvraag van LHBTQI-ers en bekeerlingen af. De zelfde suggestie geldt overigens voor alle asielzoekers.” Verder adviseert hij “Betere training en kennis van IND- medewerkers, tolken met affiniteit, meer rekening houden met verbale vaardigheden, intelligentieniveau en schaamtegevoelens, en eerder het voordeel van de twijfel gunnen.”

Aangezien Sietse “grenzen dicht!” Fritsma van de PVV voor zijn Kamerlidmaatschap werkzaam was bij de IND, kan deze rubriek de aanbevelingen van Wil Eikelboom alleen maar beamen.

Click to comment

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

VERS

We do not believe in the world empowering women.

We believe in women empowering the world!

Journalist, activist, game-changing artist, mind-body scientist, international solidarist?

Join the tribe

Copyright © 2020 Vileine

To Top